ASISTENT CERCETARE – economie agrară - INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PAJIȘTI BRAȘOV

Anunț publicat pe 28 Jan 2019

1 post disponibil - cercetare

Descrierea candidatului ideal

A. CONDIȚII GENERALE: - Are cetățenia română; - Cunoaște limba română, scris şi vorbit; - Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; - Are capacitate deplină de exercițiu; - Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate; - Îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; - Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Descrierea jobului, responsabilitati si beneficii

B. CONDIȚII SPECIFICE POSTULUI Pregătire profesională pentru gradul profesional Asistent cercetare științifică (ACS ): - absolvent cu examen de licență sau de diplomă, cu media de cel puțin 8 (opt); - aptitudini pentru munca de cercetare – dezvoltare. - Cunoaștere operare PC – gestionare bază de date, programe, prelucrare date. C. DESCRIEREA POSTULUI 1. Nivelul postului: Execuție: specialist 2. Relațiile: a). Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): se subordonează directorului general, directorului științific; șefului de laborator; b). Funcționale (colaborare): cu toate compartimentele institutului; c). Reprezentare (colaborare, consultanță): reprezintă institutul în domeniul de activitate de care răspunde, conform sarcinilor primite prin ordin de deplasare sau prin decizie. 3. Descrierea sarcinilor ce revin postului - respectă etica și deontologia activității de cercetare – dezvoltare; - elaborează obiective de cercetare şi prezintă conducerii institutului propuneri de realizare a acestora; - participă la conferințe, colocvii, comunicări de specialitate din țară și străinătate; - este responsabil de îndeplinirea sarcinilor ce îi revin din planul tematic de cercetare al institutului ; - elaborează și trimite spre publicare articole la reviste de specialitate din țară și străinătate; - colaborează cu ceilalți angajați, cu specialiștii din cadrul ICDP Brașov sau din alte institute, precum şi cu alți specialiști din domeniu; - realizează rapoarte de activitate lunare; - răspunde de îndeplinirea legală şi la timp a tuturor sarcinilor prevăzute în fișa postului, precum şi a celor trasate prin dispoziţiile superiorului ierarhic; - cunoaște, aplică şi respectă normelor, procedurilor şi regulamentelor interne precum și a dispozițiilor legale incidente; - răspunde de utilizarea judicioasă a resurselor materiale, financiare şi informaționale pe care instituția i le pune la dispoziție, exclusiv în interesul serviciului; - răspunde material de bunurile luate pe inventarul personal; - raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situații şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa; - păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces în cadrul serviciului; - răspunde patrimonial integral față de instituție, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru pagubele pe care le-a cauzat prin faptele sale; - răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor, competențelor şi responsabilităților prevăzute în fișa postului sau solicitate de șeful ierarhic, la standardele cantitative şi calitative cerute de șeful ierarhic superior; - la solicitarea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecționare profesională; -manifestă bună credință şi loialitate față de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaților săi; - participă la procesul de evaluare periodică a performanțelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare; - realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale; - participă la acțiuni interne/externe prevăzute de legislația în vigoare referitoare la prevenirea şi gestionarea situațiilor de urgență. D. ÎNSCRIEREA LA CONCURS Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de economist, va cuprinde obligatoriu următoarele: • Cererea candidatului, adresată conducerii ICDP Brașov, prin care solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de inginer agronom, aprobată de către conducerea institutului, conform modelului prezentat în Anexa 1 (în original); • Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (model prezentat în Anexa 2) (în original); • Curriculum vitae, semnat de candidat (în original); • Adeverință de vechime în muncă, eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care se evidențiază traiectoria profesională - perioadele şi funcțiile profesionale ale candidatului în învățământul superior/cercetare științifică/alte activități, precum şi documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfășurarea de activități de învățământ superior sau de activități de cercetare în țară ori în străinătate (în original; adeverințele din străinătate trebuie traduse şi legalizate); • Copii conforme cu originalul: • act de identitate ( CI / BI ) • certificatul de naștere; • certificatul de căsătorie (dacă este cazul); Aceste copii vor fi însoțite de către documentele originale. • Copii legalizate: • diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă; • cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților; • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus, o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; • Scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă. E. PROBELE CONCURSULUI 1. Pentru gradul profesional Asistent cercetare științifică (ACS ): - examen de limbă de circulație mondială: traducerea unui text cu dicționarul; - examen oral, cu notă minimă pentru a fi admis, 8 fără nici un 7; Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul I.C.D.P. Braşov, str. Cucului, nr. 5, la secretariatul unității până la data de 15 februarie 2019, între orele 0730 - 1530.


Despre INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PAJIȘTI BRAȘOV

Website: www.pajisti-grassland.ro

Pentru a aplica la acest job trebuie sa va autentificati!

  • Tip job: Full time
  • Locatie: Brașov,
    Brașov Vezi pe harta
  • Numar de posturi disponibile: 1
  • Departament: cercetare
  • Limbi straine: Engleza
  • Permis de conducere: Nu