Informare GDPR

privind protecția datelor cu caracter personal ale studenților/absolvenților din cadrul USAMV B

În conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București cu sediul în B-dul Mărăști, nr. 59, 011464, sector 1, București, este un operator de date.

Colectarea informațiilor cu caracter personal despre dumneavoastră
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizării serviciilor educaționale.

Categoriile specifice din care USAMV din București colectează și prelucrează date cu caracter personal sunt următoarele:

-Identitate (nume, prenume, etc);

-Identificare (CNP, serie și număr documente, etc);

-Contract (adresă, adresă e-mail, telefon, etc);

-Educație (denumire facultate, specializare, domeniu, etc);

-Financiar (cont bancar, diferite plăți, etc)

Pentru aceasta sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus, iar refuzul furnizării acestor date conduce la dificultăți în organizarea și asigurarea serviciilor educaționale.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul UE 679/2016;
- HG nr. 681/2011, cu modificările ulterioare;
- Carta USAMV din București;
- Regulamentul USAMV din București privind activitatea profesională a studenților;
- Regulamentul actelor de studii pentru învățământ superior OM nr. 657/2014;
- Regulamentul de organizare și funcționare al USAMV din București;
- Regulamentul studiilor universitare de doctorat USAMV din București;
- Ordinul MEN nr. 3392/2017;
- Ordinul MEN nr. 4104/21.06.2017 și Ordinul MEN nr. 4366/13.07.2017

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice, este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
USAMV B poate fi obligată prin lege să furnizeze anumite informații autorităților competente. Există cazuri în care trebuie să transmitem informații precum: nume, prenume, CNP, serie și număr CI, situație școlară, CV, etc. Informațiile pot fi transmise către:

- Ministerul Educației Naționale și consiliile subordonate acestuia;
- ARACIS;
- Serviciul de asistență medicală (CASMB);
- Poliție, Parchet, Instanțe, Instituții bancare, Autorități locale, etc.

Protejarea informațiilor confidențiale colectate
Informațiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. USAMV din București se asigură că informațiile pe care le deținem sunt păstrate în locații sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens. De asemenea, ne asigurăm că aceste persoane împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecția datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

Locația și durata de stocare
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele USAMV din București, aflate în încăperi cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerințele legale, cu reglementările interne ale USAMV din București și cu cele mai bune practici în domeniu.

Drepturile legale de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, aveți următoarele drepturi:

- dreptul de acces cu titlu gratuit la datele dumneavoastră personale prelucrate de USAMV din București;
- dreptul de rectificare sau ștergerea datelor, fără a contraveni obligațiilor legale ale USAMV din București;
- dreptul de restricționare a prelucrării datelor, sau de a vă opune prelucrării datelor, fără a contraveni obligațiilor legale ale USAMV din București;
- dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat;
- dreptul de a vă adresa instanței de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Conform Regulamentului nr. 679/2016-GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal. Mai multe detalii se pot obține accesând adresa http://www.dataprotection.ro/. Aveți dreptul să solicitați o copie a informațiilor deținute de USAMV din București prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Responsabilul cu Protecția Datelor prin intermediul adresei de e-mail: pdcp@usamv.ro. Solicitarea dumneavoastră trebuie să conțină: nume și prenume, CNP și adresa de domiciliu.

Datele de natură personală deținute de USAMV din București sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE nr. 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date sub rezerva unor anumite limitări.
Inapoi la prima pagina